Titulinis
 
 

 
Spausdinti

 ŠV. JERONIMO PREMIJOS LIETUVIŲ LITERATŪROS VERTĖJUI

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Šv. Jeronimo premijos lietuvių literatūros vertėjui nuostatai  reglamentuoja Šv. Jeronimo premijos lietuvių literatūros vertėjui (toliau – premija) skyrimo tikslą, dydį, pretendentų atrankos komisijos (toliau - komisijos) darbo organizavimo tvarką, taip pat šios premijos skyrimo tvarką.
2. Premiją steigia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija).
3. Premijos tikslas – įvertinti ir skatinti lietuvių literatūros vertėjų darbą ir indėlį į tarptautinius kultūros mainus, Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje, patrauklaus Lietuvos įvaizdžio kūrimą.
4. Apie paraiškų premijai gauti priėmimo laiką ir vietą skelbiama kovo mėnesį Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos interneto svetainėje www.llvs.lt.
5. Premija skiriama kasmet grožinės ir humanitarinės lietuvių literatūros vertėjui ar vertėjai už profesionaliai ir meniškai į užsienio kalbą išverstus kūrinius, už lietuvių literatūros populiarinimą užsienyje.
6. Kandidatus premijai gauti gali pristatyti meno kūrėjų asociacijos, leidyklos, švietimo įstaigos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.
7. Laureatui įteikiama piniginė premija ir diplomas. Premija mokama iš Kultūros ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.
8. Premija yra 40 minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio.
9. Premija įteikiama kiekvienų metų rugsėjo 30 d., minint Tarptautinę vertėjų – šv. Jeronimo – dieną.
 
II. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA
 
10. Pretendentus premijai gauti atrenka kasmet vieniems metams Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos sudaroma komisija. Į komisiją 1 atstovą deleguoja Kultūros ministerija ir 4 atstovus skiria Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga. Komisijoje negali dalyvauti tų metų nominantai.
11. Komisijos darbas organizuojamas pagal komisijos patvirtintą darbo reglamentą.
12. Komisijos posėdžius kviečia ir jos darbui vadovauja pirmininkas, renkamas slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma.
13. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 3 komisijos nariai.
14. Pareiškėjai komisijai pateikia pretendento gyvenimo ir veiklos aprašymą bei darbų sąrašą. Komisija turi teisę paprašyti pateikti darbų pavyzdžius.
15. Komisija pagal pateiktus dokumentus svarsto pretendentų veiklą, jų darbo rezultatus bei reikšmę ir atrenka pretendentą premijai gauti vadovaudamasi šiais vertinimo kriterijais:
15.1. vertimų profesionalumas;
15.2. vertimų meniškumas;
15.3. išverstų kūrinių reikšmingumas lietuvių literatūrai;
15.4. vertėjo nuopelnai populiarinant lietuvių literatūrą užsienyje.
16. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir posėdžio sekretorius.
 
III. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA
 
17. Premiją skiria kultūros ministras komisijos teikimu.
18. Premijos teikimą organizuoja Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga.
______________________
 
Patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2007 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. ĮV- 303
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮV- 553 redakcija)

 


 

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga
Šv. Ignoto g. 5-264, Vilnius 01120
Tel. 8-698 18116
El. p. literaturosvertejai@gmail.com

APKLAUSA
Kuriuo paros metu Jums geriausiai sekasi versti?
  
  Nariams
 
 
 
  Priminti slaptažodį
© Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga, 2017. Visos teisės saugomos.